Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok pre detské centrum „RETRO Kids“
Umiestnený v OC Retro, Nevädzová 6, Bratislava – Ružinov

 

III. Organizácia prevádzky zariadenia

Detské centrum „Retro Kids“ je indorové zariadenie určené pre deti a ich rodičov, slúžiace na aktívny oddych a podporu zdravia detí, ale aj na organizovanie tematických akcií pre deti (narodeninové oslavy, Mikulášske oslavy, sezónne organizovanie tematických akcií, divadelné predstavenia, atd.).
Dieťa sa môže počas pobytu v detskom kútiku venovať rôznym záujmovým aktivitám, a to najmä hre s ostatnými deťmi vrátane využitia rôznych atrakcií s príslušným certifikátom, prípadne sledovanie detských programov alebo počúvanie pesničiek – produkcie vhodnej pre príslušný vek dieťaťa.

 

Detské centrum „Retro kids“ je vybavené protipožiarnym systémom, elektronickou požiarnou signalizáciou napojenou na centrálný velín obchodného strediska. Detské centrum „Retro kids ” je monitorované kamerami.

 

Vstup na koberec a akékoľvek atrakcie je povolený z hygienických a bezpečnostných dôvodov výhradne v náhradnej obuvi (detské papuče, ponožky).

 

Vstup detí je možný iba v sprievode inej dospelej osoby (zodpovedná osoba). Rodič alebo zodpovedná osoba je povinná poučiť deti a usmerňovať ich správanie, aby nevznikli škody na zariadení alebo zdraví inej osoby, v prípade, že sa dieťa pociká, alebo inak znečistí priestory v detskom kútiku je rodič alebo zodpovedná osoba povinná zaplatiť poplatok v hodnote 30 eur. V detskom centre je potrebné sa správať tak, aby nedochádzalo k neúmernému opotrebeniu detských atrakcií v dôsledku nevhodného správania sa a nedodržiavania návodu na použitie. V prípade hrubého porušenia tohto pravidla správania sa, je prevádzkovateľ oprávnený vykázať dieťa a zodpovednú osobu z detského centra a to bez nároku na vrátenie vstupného.

 

Prítomnosť personálu detského centra nezbavuje rodiča ani zodpovednú osobu povinnosti dohliadať na dieťa. Za správanie a škodu spôsobenú dieťaťom zodpovedá v celom rozsahu rodič alebo zodpovedná osoba. Väčšie deti a dospelí sú povinní sa správať ohľaduplne, aby nedošlo k zraneniu menších detí a mohli sa nerušene hrať. Pri používaní detského centra Retro Kids je potrebné vyvarovať sa akéhokoľvek nevhodného správania sa resp. rušenia či obmedzovania iných návštevníkov.

 

V bare detského centra majú návštevníci možnosť vybrať si z niekoľkých nealkoholických nápojov, cukroviniek. S výnimkou kojeneckej stravy nie je dovolené vnášať do prevádzky vlastné jedlá a nápoje. Taktiež nie je možná konzumácia nápojov mimo miesta na to určeného. V prípade porušenia tohto zákazu pokuta 20€.

 

Všetky súčasti a zariadenia v detskom centre môžu byť používané iba v súlade s návodom na použitie a k účelu, na ktorý sú určené a podľa pokynov personálu. Detské atrakcie sa používajú na vlastnú zodpovednosť bez ohľadu na povinnosť prevádzkovateľa udržiavať tieto zariadenia v prevádzky schopnom stave. Za bezpečnosť zariadenia zodpovedá výrobca a dodávateľ atrakcií svojimi certifikátmi. Jednotlivé certifikáty sú umiestnené na viditeľnom mieste. Všetky pripomienky alebo závady môžu byť oznámené zodpovedným pracovníkom.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade ak dôjde k prekročeniu maximálnej prípustnej kapacity obmedziť vstup ďalších návštevníkov do prevádzky. Prevádzka môže byť z bezpečnostných dôvodov dočasne obmedzená. Akékoľvek nároky návštevníkov z dôvodu obmedzenia prevádzky sú vylúčené.

 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci vnesené a odložené v detskom centre. Detské centrum, ani šatňa nie je miestom na odkladanie vecí najmä nákupov, dokladov, cenností, šperkov, elektroniky ani finančnej hotovosti. Nájdené veci je možné si vyzdvihnúť na recepcii detského centra.

 

Každý návštevník detského centra je povinný dodržiavať pokyny personálu prevádzkovateľa, pričom sa výslovne zakazuje:

 • vstup na koberec a detské atrakcie v obuvi a v nevhodnom oblečení (bundy, kabáty, šály, čapice atd.),
 • priniesť vlastné hračky, ako aj tvrdé, ostré predmety, príp. predmety zo skla (platí aj pre dospelých), to platí aj pre retiazky, prívesky, šperky, sponky, hodinky, mobilné telefóny, slnečné okuliare, atd., ktoré môžu viesť k zraneniu (dioptrické okuliare na vlastné nebezpečenstvo),
 • priniesť a konzumovať vlastné jedlo a nápoje s výnimkou kojeneckej stravy,
 • konzumácia jedla a nápojov mimo vyhradeného priestoru, ako aj žuvať žuvačku,
 • vstup chorých detí a osôb,
 • vstup osôb pod vplyvom alkoholu alebo osôb pod vplyvom omamných látok,
 • manipulovať s ohňom, zapaľovať sviečky, alebo akákoľvek manipulácia so zábavnou pyrotechnikou,
 • vstup dospelej osoby bez dieťaťa,
 • vstup akýchkoľvek zvierat,
 • fajčiť v celom priestore detského kútika.
 • šplhanie a lezenie po boku atrakcií a na miestach, ktoré na to nie sú uspôsobené je prísne zakázané.

 

Trampolíny sú určené pre deti od 4 rokov. Jednotlivé trampolíny môžu byť využívané vždy iba jednou osobou v obmedzenom čase. Dbajte na pokyny personálu. Saltá resp. akékoľvek akrobatické prvky z dôvodu bezpečnosti prísne zakazujú. Detské trampolíny sú určené pre deti s hmotnosťou do 40 kg.

 

Šmykľavky sú určené pre deti od 4 rokov. Max. hmotnosť je 80 kg/osoba.

 

Hrad je určený pre deti od 4 rokov. Maximálny počet detí 6.

 

Čistota jednotlivých priestorov zariadenia je zabezpečovaná v zmysle nasledujúceho sanitačného poriadku:

 

IV. Sanitačný poriadok detského centra RETRO kids

Čistota všetkých podlahových krytín v priestoroch zariadenia je udržovaná denne a to v prípade potreby aj počas prevádzky zariadenia, povrchy z PVC a dlažba sú umývané s použitím čistiacich a dezinfenkčných prostriedkov, povrch koberca je vysávaný,
Výklady z vnútornej strany sú umývané s použitím čistiacich a dezinfekčných prostriedkov podľa potreby, najmenej však jeden krát do mesiaca.
Výklady z vonkajšej strany búdú umývané najmene dvakrát do roka náklady idú na správcu objektu. Sanita WC, umývarne a obklady stien sú umývané s použitím čistiacich a dezinfekčných prostriedkov denne, Prach na povrchu vnútorného vybavenia zariadenia, vrátane šmýkľaviek, je utieraný s použitím čistiacich prostriedkov denne, vchodové dvere a dvere umiestnené v priestoroch zariadenia sú umývané s použitím čistiacich a dezinfekčných prostriedkov každý druhý deň, odpadkové koše umiestnené v priestoroch zariadenia sa vyprázdňujú a umývajú s použitím čistiacich prostriedkov denne, skrinky na odkladanie šatstva v šatni sa umývajú s použitím čistiacich prostriedkov jedenkrát za týždeň, hračky sa umývajú s použitím čistiacich a dezinfekčných prostriedkov podľa potreby najmenej jeden krát do mesiaca.

 

Bežná údržba a čistenie súvisiace s prevádzkou zariadenia sa vykonávajú podľa potreby, komunálny odpad je z priestorov zariadenia denne odnášaný do centrálneho zberného miesta objektu, v ktorom sa zariadenie nachádza. Jeho odvoz a zneškodnenie zabezpečuje správca dotknutého objektu.

 

Pracovníci sú príjmaní do zamestnania prevádzkovateľom oboznámení s charakterom prevádzky zariadenia, ako aj ich povinnosťami.

 

Pracovisko je zariadenie so združeným osvetlením, pričom denné svetlo prenikajúce cez okná zariadenia je v potrebnom rozsahu dopĺňané zo zdrojov umelého osvetlenia, ktorými sú žiarivkové svietidlá.

 

V prípade mimoriadnych udalostí a havárií pracovníci prevádzkovateľa bezodkladne informujú zodpovednú osobu prevádzkovateľa. V prípade potreby telefonicky kontaktujú príslušnú bezpečnostnú/záchrannú službu. Ak je nevyhnutná evakuácia osôb z priestorov zariadenia, postupuje sa podľa nasledujúceho evakuačného poriadku.

 

V. Evakuačný poriadok

Po vyhlásení evakuácie sú pracovníci vždy povinní zachovať rozvahu, nepanikáriť a neoznamovať návštevníkom zariadenia skutočný dôvod evakuácie, aby nevznikla davová panika. Jeden z pracovníkov je povinný kontaktovať zodpovednú osobu určenú vlastníkom objektu v ktorom sa zariadenie nachádza. Pracovníci sú povinní obliecť si reflexné vesty za účelom dobrej viditeľnosti. Pracovníci sú povinní začať s evakuáciou bezodkladne po jej vyhlásení. Pracovníci zabezpečia organizované opustenie priestorov zariadenia a odchod do bezpečných priestorov.

 

V prípade mimoriadnych situácií sú pracovníci zariadenia povinní kontaktovať príslušnú zdravotnú/bezpečnostnú službu na nasledujúcich číslach:

Centrálna ohlasovňa 112
Záchranná služba 155
Ohlasovňa požiaru 150
Polícia 158
Mestská polícia 159